ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 21 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 5 คัน 17 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน 30 คัน 17 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 20 คัน 17 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 387 คัน 13 มกราคม 2563
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 194 คัน 27 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 43 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น จำนวน 7 รายการ 23 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 41 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก จำนวน 499 รายการ 20 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมเรือยนต์บรรทุก ขนาด 90 ฟุต จำนวน 8 ลำ 04 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือ จำนวน 12 รายการ 03 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 18 คัน 02 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์สนับสนันสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 22 รายการ 02 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงรถเติมสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 อากาศยาน จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi 19 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 1 รายการ ด้วยว 19 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 40 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อบริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษสำหรับ ฮ.ท.149 จำนวน 5 รายการ 20 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อม สาย ขส. สนับสนุนภารกิจ UNMISS ผลัดที่ ๒ จำนวน 152 รายการ 19 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน ๑ ค 06 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 5 คัน 05 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์ สนับสนุน กองทัพภาคที่่ ๒ จำนวน ๓๖ รายการ 25 มิถุนายน 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยในส่วนกลาง จำนวน 28 รายการ 13 มิถุนายน 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 124 คัน 13 มิถุนายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน ๖ คัน 04 มิถุนายน 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 37 เรื่อง หน้าที่ 1 2