ประกาศเชิญชวน

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง จำนวน 75 คัน รวม 695 รายการ 21 กุมภาพันธ์ 2563
จัดจ้าง
ซ่อมยานพาหนะสายขส. จำนวน 5 คัน 03 กุมภาพันธ์ 2563
จัดจ้าง
ยานพาหนะสายขนส่ง (จ๊ป โฟล์ค) จำนวน 12 คัน 03 กุมภาพันธ์ 2563
ยกเลิก
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมย่อยสำหรับชุดซ่อมเคลื่อนที่ จำนวน ๒๒๒ รายการ 29 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 27 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน 30 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddimg) 24 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส)(e-bidding) 24 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบบที่ 2 จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 22 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 387 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 194 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e 08 มกราคม 2563
จัดจ้าง
ซ่อมเรือยนต์บรรทุกขนาด ๙๐ ฟุต จำนวน ๘ ลำ 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 43 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 06 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงสายขนส่ง สำหรับอากาศยาน จำนวน 5 รายการ 02 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ซื้อ สป. สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุง บ. และ ฮ. จำนวน 359 รายการ 02 มกราคม 2563
จัดจ้าง
จ้างซ่อมบริ๓ัณฑ์ภาคพื้น จำนวน 7 รายการ 27 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
แลกเปลี่ยนต่อยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๓๖ คัน (ชำรุด ๑๑๑ คัน ,ซาก ๒๕ คัน) กับยานพาหนะใหม่ จำนวน ๔ รายการ 24 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 50 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ จำนวน 45 รายการ 13 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสีสำหรับรถยนต์ จำนวน ๔๒ รายการ 12 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 09 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 09 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรรี่ถยนต ์จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงรถเติมสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 อากาศยาน จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi 25 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 1 รายการ ด้วยว 25 พฤศจิกายน 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 52 เรื่อง หน้าที่ 1 2 3