ประกาศราคากลาง

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบบที่ 2 จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... 22 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 2 คัน ... 21 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 5 คัน ... 17 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 20 คัน ... 17 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน 30 คัน ... 17 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 387 คัน ... 13 มกราคม 2563
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน 5 คัน ... 10 มกราคม 2563
จัดจ้าง
จ้างซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์ บ. และ ฮ. ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ ... 06 มกราคม 2563
จัดซื้อ
จัดหา สป. สิ้นเปลืองในโรงงานสำหรับการซ่อมบำรุง บ. และ ฮ. จำนวน 359 รายการ ... 02 มกราคม 2563
จัดซื้อ
เครื่องมือซ่อมบำรุงสายขนส่งสำหรับอากาศยาน จำนวน ๕ รายการ ... 02 มกราคม 2563
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 194 คัน ... 27 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 43 คัน ... 24 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
แลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๓๖ กับยานพาหนะใหม่ ๔รายการ รายการ รยบ.ปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่า ... 24 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
แลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๓๖ กับยานพาหนะใหม่ ๔รายการ รายการ รถจักรยานยนต์ ๒ ล้อ ... 24 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
แลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๓๖ กับยานพาหนะใหม่ ๔รายการ รายการ รถจักรยาน ๒ ล้อ ... 24 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
แลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๓๖ กับยานพาหนะใหม่ ๔รายการ รายการรถยกใช้เครื่องยนต์ดีเซล ... 24 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
แลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๓๖ คัน ... 24 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 41 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 23 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 50 คัน ... 20 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
แบตเตอรี่รถยนต์และน้ำกรดผสม ถ.พ.๑.๒๕๐ จำนวน 43 รายการ ... 17 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ จำนวน 45 รายการ ... 13 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสีสำหรับรถยนต์ จำนวน ๔๒ รายการ ... 13 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาและแจกจ่าย (ประจำคลังอากาศยาน) จำนวน 301 รายการ ... 11 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
จัดหาชิ้นส่วนซ่อมสำหรับเครื่องมือขั้นสนามและบริภัณฑ์ภาคพื้น จำนวน 32 รายการ ... 11 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วยใน ทบ. จำนวน 499 รายการ ... 06 ธันวาคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 107 เรื่อง หน้าที่ 1 2 3 4 5